Below are some links you may find useful

Beijing Thailand Vietnam Japan Laos
Malaysia Cambodia Shanghai Chengdu Guangzhou
Xian